Línies de suport i finançament

LÍNIES DE SUPORT QUE OFERIRÀ LA FUNDACIÓ

Es treballa en diferents línies de suport i finançament als projectes sempre tenint en compte les necessitats en cada cas. Es valorarà la possibilitat de generar noves línies de suport i/o finançament si un projecte així ho requereix. Tot i així, inicialment es poden detallar les següents categories:

  •  Subvencions a fons perdut

Aquesta línia es destinarà a subvencionar una part dels projectes que compleixen els criteris i àmbits d’actuació de la Fundació si es valora que el projecte és adequat per a rebre aquesta línia de suport. Es poden establir uns màxims o mínims a subvencionar.

  • Préstecs sense interès a retornar

Projectes que compleixen els criteris i àmbits d’actuació de la Fundació de posada en marxa de nous projectes socials, destinats a la creació i posada en marxa d’empreses socials i cooperatives nascudes des de la ciutadania. Aquesta línia de suport és un préstec a retornar econòmicament pel principal, però sense cap tipus d’interès. L’import dels préstecs, així com els terminis de devolució es fixen en funció de cada projecte. La garantia que es demanarà en aquests projectes es basaran essencialment amb avals mancomunats.

  • Bonificacions d’interès de préstecs d’entitats financeres ètiques

Projectes que compleixen els criteris i àmbits d’actuació de la Fundació, als que es subvencionarà el pagament de la totalitat, o un percentatge a estipular, del tipus d’interès del préstec que una entitat sol·liciti a Coop57 o altres entitats del sistema de finances ètiques i solidàries.

  • Compartir riscos – Aval

Projectes que compleixen els criteris i àmbits d’actuació de la Fundació, als que es podria avalar un 50% del finançament que una entitat hagi sol·licitat a una entitat financera ètica i solidària. Es a dir, la Fundació no desemborsarà el capital sinó que avalarà i compartirà riscos amb l’entitat financera de l’economia social i solidària.

  • Acompanyament a projectes

Es destinarà una línia de suport a finançar l’acompanyament econòmic de les entitats de nova creació per a ajudar a definir i dimensionar la viabilitat dels projectes i consolidar la seva trajectòria durant els tres primers anys de funcionament.

 

Per tal d’aplicar alguna d’aquestes línies de suport i/o finançament, els projectes seleccionats hauran de respondre dels criteris de selecció de projectes que la Fundació Coop57 ha estipulat.

Els pots veure aquí:

Criteris de selecció de projectes