Criteris ètics

Entenent que la coherència és un principi irrenunciable en l’activitat de la Fundació es converteix en imprescindible regular suficientment uns principis de coherència quant a la recepció de les diferents donacions que arribin a oferir-se a la Fundació.

S’ha considerat pertinent establir un conjunt de criteris positius i negatius per a l’acceptació de les diferents donacions que puguin oferir-se a la Fundació.

Els criteris establerts són els següents:

Criteris positius:

Seran considerades col·laboracions concordes amb l’esperit i finalitats de la Fundació aquelles que provinguin de persones, entitats o empreses que en la seva activitat fomentin:

 1. La creació d’ocupació estable i de qualitat, amb especial preferència per les cooperatives, entitats d’economia social i solidària i empreses i iniciatives d’inserció laboral de col·lectius en dificultats.
 2. La producció de béns i la prestació de serveis de qualitat i a preus assequibles, prevalent en la mesura que sigui possible la utilització de materials naturals o de la menor elaboració.
 3. L’articulació de mercats socials i de models econòmics basats en la intercooperació i les pràctiques de l’economia solidària.
 4. La prestació de serveis de qualitat i altres ajudes a persones amb diversitat funcional.
 5. La conservació i reproducció de l’energia mitjançant la utilització de fonts sostenibles i no contaminants o la realització d’activitats que les potenciïn, com la rehabilitació d’habitatges utilitzant criteris de sostenibilitat i estalvi energètic.
 6. El reciclat de materials i productes, així com del seu empaquetat i la minimització de residus.
 7. La reducció dels processos de distribució, especialment del transport a llargues distàncies.
 8. L’adopció de polítiques mediambientals i de suport a iniciatives socials.
 9. Iniciatives a favor del desenvolupament local.
 10. La igualtat d’oportunitats de gènere en les seves activitats de producció de béns i prestació de serveis.
 11. La transparència en la gestió econòmica i financera.
 12. Les relacions internacionals transformadores, basades en la col·laboració horitzontal, amb les àrees econòmicament i socialment precàries de qualsevol ubicació geogràfica.
 13. Les accions que condueixin a l’apoderament de les minories desfavorides residents a l’Estat espanyol.

 

Criteris negatius

Seran considerades col·laboracions no concordes amb l’esperit i finalitats de la Fundació aquelles que provinguin de persones, entitats o empreses que en la seva activitat fomentin:

 1. La producció i venda d’armament i les pràctiques econòmiques que denigrin les persones i que potenciïn els jocs i casinos.
 2. El suport a règims polítics dictatorials.
 3. La utilització de mà d’obra infantil, violació de les normes de seguretat i salut en el treball, realització d’expedients de reducció de plantilla injustificats, manca de normes d’igualtat d’accés a llocs de treball o de conciliació de la vida personal i laboral.
 4. La destrucció del medi ambient, contaminació del sòl, aigua, aire, la producció i distribució de pesticides, la producció d’energia nuclear, etc.
 5. L’experimentació amb animals.
 6. L’especulació financera i la utilització de paradisos fiscals.
 7. L’agricultura intensiva, la biotecnologia i la manipulació genètica.
 8. L’ús de fusta tropical com a matèria primera o la tala de boscos tropicals.
 9. Un comportament comercial i publicitari tendenciós, i mitjançant la manipulació dels consumidors.
 10. Qualsevulla forma de clientelisme polític i corrupció.
 11. Els monopolis econòmics.