Ámbitos de actuación

O Padroado da Fundación Coop57, en conxunto co Consello Reitor de Coop57, e tendo en conta os proxectos que nos solicitaron apoio, definiu uns ámbitos iniciais de actuación. Trátase dunhas liñas de actividade abertas, que poden modificarse ou ampliarse en función do que expoña a base social de Coop57 e da dispoñibilidade de recursos por parte da Fundación.

Ámbitos iniciais dos proxectos a apoiar pola Fundación:

  • Proxectos de acceso á terra

Esta liña defínese ante a constatación de que o acceso á terra é unha necesidade estrutural para poder promover un modelo agroecolóxico sustentábel, en clave de soberanía alimentar.

Esta liña incluirá o apoio á creación dun banco de terras para proxectos agroecolóxicos. Tamén poderá incluír o apoio a outras iniciativas que respondan a necesidades estruturais do conxunto do campesinado que aposte por modelos agroecolóxicos e de soberanía alimentar.

  • Proxectos de bancos de enerxía

Esta liña exponse ao abeiro do proxecto presentado por parte da Asociación Banco de Energía. Consiste a articular unha liña de apoio a proxectos de bancos de enerxía que teñan por obxectivo combater a pobreza enerxética mediante o fomento da eficiencia enerxética.

O proxecto presentado pola Asociación Banco de Energía pretende crear fondos locais para poder pagar actuacións de eficiencia enerxética para familias en situación de pobreza enerxética, de forma que poidan reducir o seu consumo enerxético e, en consecuencia, a súa factura mensual. Estes fondos nutriranse de doazóns públicas e privadas e, nomeadamente, de aforros solidarios.

  • Actividades formativas en materias vinculadas coa economía social e solidaria

Esta liña estableceuse de acordo coas finalidades fundacionais da Fundación Coop57 e a partir das solicitudes efectuadas por varias entidades socias. Consiste en apoiar actividades formativas en materias vinculadas co cooperativismo e a economía social e solidaria, entendendo que a formación é unha necesidade compartida por moitas persoas e entidades que se expoñen articular modelos económicos contra-hexemónicos.

Para esta liña estableceranse uns criterios de selección de actividades formativas que prioricen as presentadas por varias entidades, que se expoñan en clave de intercooperación e que respondan a necesidades globais e estruturais do conxunto de entidades da economía social e solidaria.

  • Proxectos comunitarios de cultura como ferramenta de transformación social

Esta liña estableceuse a petición de entidades socias de Coop57 que desenvolven proxectos comunitarios que promoven actividades culturais como ferramentas de transformación social e de empoderamento de sectores populares.

  • Fondos sociais

Consiste en potenciar e xestionar os Fondos Sociais para a promoción do asociacionismo popular e a economía social e solidaria existentes (Germinem Alt Camp, Germinem Baix Camp e Borrassa do Montserratí: http://germinem.cat/ e http://borrassa.wordpress.com/) e no impulso de novos fondos sociais.

Os Fondos Sociais levan a cabo actuacións de reafianzamento para posibilitar empréstitos de posta en marcha de novos proxectos de economía social e solidaria e conceden subvencións a fondo perdido para proxectos sociais de entidades do asociacionismo popular e os movementos sociais.

  • Loita contra a desigualdade, a pobreza e a exclusión social

Esta liña articularase dentro da Fundación Coop57 como un Fondo Económico a partir de achegas persoais, de entidades e empresas, para financiar proxectos de acción social e comunitaria que sirvan para crear ocupación e outras formas de renda no marco da Economía Social e Solidaria.

  • Proxectos de solidariedade internacional

Esta liña de actuación articúlase a partir dunha proposta formulada polo Comité Óscar Romero, entidade que decidiu disolverse por cuestións de idade dos seus compoñentes. Debido á súa disolución, e para dar continuidade á súa actividade, o Bufete expuxo á Fundación que actúe como novo vehículo para facer chegar estas cantidades que, en caso contrario, perderíanse.

Esta liña de actividade poderá incluír tamén o apoio noutros proxectos de solidariedade internacional que presente a base social de Coop57.

  • Apoio a procesos xurídicos dirixidos a persoas, movementos sociais e entidades con dereitos vulnerábeis ou vulnerados

Esta liña consiste no apoio económico a procesos xurídicos impulsados por entidades asociativas e movementos sociais en favor dos sectores populares. Un exemplo podería ser a campaña para pedir o peche dos CIE.

A definición dos criterios específicos desta liña de actividade acordaranos a rede de asesorías xurídicas socias de Coop57 e aquelas que, sen selo, están vinculadas cos movementos sociais e a economía social e solidaria, de forma conxunta co padroado da Fundación e o consello reitor de Coop57.