El funcionament

La Fundació de Coop57 es basa en uns principis i mecanismes de funcionament. Aquests giren al voltant de la definició d’uns àmbits d’actuació concrets on incidir, d’establir uns criteris per la selecció de projectes emmarcats en aquests àmbits i dels que en resulten unes línies de suport i/o de finançament concretes.

Podeu veure el detall de tots aquests aspectes en aquests apartats:

Àmbits d’actuació

• Criteris de selecció de projectes

Línies de suport i finançament