Òrgans de govern

Un dels principis de funcionament de la Fundació de Coop57 és que sigui una eina sota control democràtic per part de la cooperativa Coop57 i per tant, del conjunt dels seus socis i sòcies i de la seva assemblea general. Això es trasllada tant a l’òrgan de govern de la Fundació, el Patronat, com a l’estructura professional de la Fundació.

El patronat:

El Patronat de la Fundació de Coop57 està format per membres del consell rector de Coop57 i per tant, sota control democràtic de l’assemblea general de Coop57.

Les característiques essencials del Patronat de la Fundació són:

  • Les persones que composen el patronat seran designades per la fundadora, la cooperativa Coop57, en l’assemblea general de la mateixa, d’entre els membres del seu consell rector.
  • Es renovarà al mateix temps que es realitzin les renovacions del consell rector de la cooperativa Coop57.
  • Els mandats són de quatre anys renovables cada dos anys.

Estructura professional:

  • En cap cas la Fundació disposarà d’estructura de gestió remunerada.
  • L’estructura professional de la cooperativa Coop57 facilitarà el suport necessari a la fundació perquè pugui dur a terme el seu objecte social.
  • Per dur a terme la seva activitat, la fundació i la cooperativa acorden que les Comissions Socials i la Comissions Tècniques de la cooperativa Coop57 intervinguin en les operacions de la fundació en els mateixos termes que en la cooperativa.