Criteris de selecció de projectes

CARACTERÍSTIQUES A CONSIDERAR DELS PROJECTES

La Fundació finançarà projectes socials, que es caracteritzaran pel seu caràcter col·lectiu, el seu desenvolupament sota principis cooperatius i comunitaris, que estiguin arrelats al territori i que fomentin la intercooperació, l’apoderament de les persones i la generació de vincle. En aquest sentit els criteris a valorar dels projectes socials són:

  • Caràcter col·lectiu: Projectes desenvolupats per persones que s’organitzen sota figures jurídiques de l’Economia Social i Solidaria com ara les cooperatives, les fundacions, les associacions, les societats laborals, les empreses d’inserció, els centres especials d’ocupació, les societats agràries de transformació i altres entitats singulars que prioritzin les persones i el fi social per davant de la maximització del benefici i ho fan de manera autònoma, transparent, democràtica, participativa, amb solidaritat i vincle comunitari.
  • Arrelat territorialment: Els projectes finançats haurien de demostrar un vincle amb el territori on actuen i l’entorn on s’ubiquen.
  • De baix a dalt: Aquesta expressió ens diu que es tracta d’ un col·lectiu de persones o una entitat social arrelats a un territori, que han detectat una necessitat o tenen un projecte per a la millora de la comunitat. Implica, també, que la decisió última de participar i tirar endavant el projecte serà dels agents i persones arrelades en el territori.
  • Amb perspectiva comunitària: Els projectes finançats haurien de fomentar les relacions i els vincles amb altres entitats socials, moviments, col·lectius o persones, arrelades territorialment, mantenint entre si relacions humanes, econòmiques, compartint idees, valors i cultures. Alhora haurien de potenciar l’experiència prèvia dels Plans Comunitaris i contemplar la figura dels Agents de Desenvolupament Local.
  • Que potenciï el mercat social: El Mercat social és una xarxa de producció, distribució, finançament i consum de béns i serveis, i aprenentatge comú, que funciona amb criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris, en un territori determinat, constituïda tant per entitats de l’economia social i solidària com per consumidors/es individuals i col·lectius. En aquest sentit potenciar el mercat social és intercooperar, és prioritzar les nostres necessitats de compra de béns o serveis triant com a proveïdor a una entitat d’economia social i solidària, la qual, també prioritzarà les seves compres amb els mateixos criteris.
  • Que posi al centre a la persona, per apoderar-les: Es valora prioritàriament les opcions que ofereixen noves oportunitats a persones vulnerades per tal de què aquestes siguin protagonistes dels processos transformadors que s’iniciïn.
  • Complementarietat amb l’administració local: L’administració local pot ser una aliada, i eventualment tenir un paper d’acompanyant i facilitadora del projecte en aquells àmbits de la seva competència en els que pot fer-ho. Com a mínim hauria d’estar assabentada de la iniciativa, i també podria participar en l’avaluació de l’acció realitzada i proporcionar la informació i coordinació necessària a fi d’optimitzar els recursos humans i econòmics, públics i privats. L’òptim seria que l’administració local s’hauria d’involucrar en el cofinançament del projecte.                                                                  
  • Replicables: Adquireixen importància o interès especial aquells projectes innovadors que poden ser reproduïts en altres territoris o amb altres grups socials, per la informació, mètodes, instruments i models que s’especifiquen i es posen a l’abast d’altres iniciatives. que impulsin noves maneres de fer i creen nous models d’intervenció.
  • Nous: Quan parlem de projectes nous fem referència a projectes que encara no s’han iniciat o projectes que tot just porten un anys funcionant

 

Aquests criteris que es tindran en compte per tal de seleccionar els projectes, es traduïran en unes línies concretes de suport i/o finançament. Les pots consultar aquí:

Línies de Suport i Finançament