Si vols fer una donació, omple el formulari

L'Assemblea de Coop57 debat i proposa el pla de treball de la FUNDACIÓ i fomenta la generació de recursos. El patronat de la FUNDACIÓ defineix i executa el pla de treball, tenint com a eixos polítics transversals els feminismes, l'antiracisme i la incorporació de nous col·lectius a l'economia social i solidària

Criteris de traçabilitat de les Aportacions Econòmiques 

Lliures adopta els criteris ètics de traçabilitat de les aportacions econòmiques de la Fundació Coop57. 

Les aportacions econòmiques al projecte Lliures NO PODEN PROVENIR de persones, entitats o empreses que en la seva activitat fomentin:

 • La producció i venda d’armament i les pràctiques econòmiques que denigrin les persones i que potenciïn els jocs i casinos.
 • El suport a règims polítics dictatorials.
 • La utilització de mà d’obra infantil, violació de les normes de seguretat i salut en el treball, realització d’expedients de reducció de plantilla injustificats, manca de normes d’igualtat d’accés a llocs de treball o de conciliació de la vida personal i laboral.
 • La destrucció del medi ambient, la contaminació del sòl, l’aigua i l’aire, la producció i distribució de pesticides, la producció d’energia nuclear, etc.
 • L’experimentació amb animals.
 • L’especulació financera i la utilització de paradisos fiscals.
 • L’agricultura intensiva, la biotecnologia i la manipulació genètica.
 • L’ús de fusta tropical com a matèria primera o la tala de boscos tropicals.
 • Un comportament comercial i publicitari tendenciós que manipuli els consumidors.
 • Qualsevulla forma de clientelisme polític i corrupció.
 • Els monopolis econòmics.

D’acord amb els articles 18, 19 i 20  de la Llei 49/2002. 

Persona física: Podrà deduir, en la declaració  de la renda, el 75% de la seva donació per als primers 150 € i el 30%  per la quantitat restant. Si les donacions es mantenen o pugen en anys  successius, el percentatge de deducció aplicable, a la quantitat que  excedeixi dels 150 €, serà del 35%. 

Persona jurídica: Podrà desgravar  el 35% de la seva donació en l’Impost de Societats. Les donacions es  mantenen o pugen en anys successius, el percentatge de deducció  aplicable serà del 40%.