Informació Fiscal


Atès el seu caràcter social, les donacions a les fundacions estan subjectes a un règim específic de desgravació fiscal, d’acord amb el que especifiquen els articles 18, 19 i 20 de la Llei 49/2002.

En persones físiques per a la Declaració de la Renda. En els primers 150 €, l’aportació desgrava un 75% en la declaració anual de la renda. La quantitat superior a 150 € està subjecta a un 30% de desgravació. Si la donació es repeteix o manté en anys successius, la desgravació per la quantitat superior a 150 € passa de el 30% al 35%. [En tots els casos, es tracta d’una deducció en la quota íntegra amb un límit de el 10% de la base liquidable. Alguns marcs autonòmics disposen de deduccions addicionals].

En persones jurídiques per a l’Impost de Societats. En el cas de les persones jurídiques -entitats, cooperatives, associacions- la donació desgrava un 35% en l’Impost de Societats. Si les donacions es mantenen o pugen en exercicis posteriors successius, la deducció a aplicar és del 40%. [En tots els casos, es tracta d’una deducció en la quota íntegra amb un límit de el 10% de la base imposable. Si se supera aquest límit, les quanties no deduïdes es poden deduir en els 10 períodes fiscals successius].

Podeu consultar tota la informació al web de l’Agència Tributària.