Informacion fiscais e tributaria


Dada a súa natureza social, as doazóns a fundacións están suxeitas a un réxime específico de alivio fiscal, de acordo co disposto nos artigos 18, 19 e 20 da Lei 49/2002.

En persoas físicas para a declaración da renda. Nos primeiros 150 €, a contribución deduce un 75% na conta de ingresos anual. O importe superior a 150 € está suxeito a unha dedución do 30%. Se a doazón se repite ou se mantén en anos sucesivos, a dedución por importe superior a 150 € pasa do 30% ao 35%. [En todos os casos, é unha dedución na cota completa cun límite do 10% da base neta. Algúns marcos autonómicos teñen deducións adicionais].

En persoas xurídicas para o Imposto sobre Sociedades. No caso de persoas xurídicas -entidades, cooperativas, asociacións- a doazón deduce un 35% no Imposto de Sociedades. Se as doazóns se manteñen ou aumentan nos anos seguintes, a dedución que se aplicará será do 40%. [En todos os casos, trátase dunha dedución na cota íntegra cun límite do 10% da base impositiva. Se se supera ese límite, os importes non deducidos poden deducirse nos dez exercicios fiscais sucesivos].

Podes consultar toda a información na páxina web da Axencia Tributaria.