Què és?

La Fundació Coop57 és una eina creada per Coop57 per tal de dotar-se de nous mecanismes que li permetin cobrir noves necessitats. Es fa amb l’objectiu d’enfortir el desenvolupament de l’economia social i solidària i contribuir a la lluita per una transformació social en positiu que ajudi a construir una economia basada en les persones i en el desenvolupament just i equitatiu del nostre entorn.

La Fundació és una eina complementària al treball que ja està fent Coop57 i permet cobrir dos buits que té actualment l’activitat de Coop57:

  • Articular un mecanisme de recollida de donacions a través d’aportacions puntuals, aportacions periòdiques, la renúncia voluntària a la remuneració de les aportacions voluntàries dels socis i sòcies de Coop57, herències, fons de formació, promoció i educació cooperativa, convenis de col·laboració amb altres entitats, etc.
  • Articular un mecanisme complementari de suport financer a iniciatives d’economia social i solidària amb caràcter transversal, que requereixen instruments diferents que els préstecs que actualment ofereix Coop57 (aportacions a fons perdut amb retorn social, avals o garanties, bonificació d’interessos, etc.)

La Fundació Coop57 vol donar resposta a nous requeriments que es plantegen a Coop57 i als quals difícilment es pot respondre des de l’estructura cooperativa i s’espera que la Fundació que pugui ser un instrument adequat i complementari per a desenvolupar activitats financeres en el marc de l’economia social i solidària.

 

La Fundació és considerada com un instrument al servei de l’activitat i dels fins i destinataris de Coop57, de la qual extreu els seus principis d’actuació i el seu funcionament democràtic a través de la participació en els seus òrgans de la representació del seu cos social, entitats i persones sòcies col·laboradores.