Si vols fer una donació, omple el formulari

Per tal de que la vostra donació sigui deduïble fiscalment a la vostra declaració de la renda, assegureu-vos que ompliu els camps exactament com apareixen al vostre document (DNI/CIF/NIF), en cas que les dades facilitades no coincideixen, no es podrà emetre el certificat.
L'Assemblea de Coop57 debat i proposa el pla de treball de la FUNDACIÓ i fomenta la generació de recursos. El patronat de la FUNDACIÓ defineix i executa el pla de treball, tenint com a eixos polítics transversals els feminismes, l'antiracisme i la incorporació de nous col·lectius a l'economia social i solidària
0,00 €

Criteris de traçabilitat de les Aportacions Econòmiques 

Adoptem els criteris ètics de traçabilitat i transparència de Coop57. Les aportacions econòmiques NO PODEN PROVENIR de persones, entitats o empreses que en la seva activitat fomentin:

 • La producció i venda d’armament i les pràctiques econòmiques que denigrin les persones i que potenciïn els jocs i casinos.
 • El suport a règims polítics dictatorials.
 • La utilització de mà d’obra infantil, violació de les normes de seguretat i salut en el treball, realització d’expedients de reducció de plantilla injustificats, manca de normes d’igualtat d’accés a llocs de treball o de conciliació de la vida personal i laboral.
 • La destrucció del medi ambient, la contaminació del sòl, l’aigua i l’aire, la producció i distribució de pesticides, la producció d’energia nuclear, etc.
 • L’experimentació amb animals.
 • L’especulació financera i la utilització de paradisos fiscals.
 • L’agricultura intensiva, la biotecnologia i la manipulació genètica.
 • L’ús de fusta tropical com a matèria primera o la tala de boscos tropicals.
 • Un comportament comercial i publicitari tendenciós que manipuli els consumidors.
 • Qualsevulla forma de clientelisme polític i corrupció.
 • Els monopolis econòmics.

D’acord amb els articles 18, 19 i 20  de la Llei 49/2002. Atesa la COVID-19 i per estimular el finançament del tercer sector, el Real Decret-llei 17/2020 de 5 de maig (BOE 6/5/2020) modifica i amplia les deduccions fiscals amb efectes des de l’1 de gener de 2020

Persona física: Podrà deduir, en la declaració  de la renda, el 80% de la seva donació per als primers 150 € i el 35%  per la quantitat restant. Si les donacions es mantenen o pugen en anys  successius, el percentatge de deducció aplicable, a la quantitat que  excedeixi dels 150 €, serà del 40%. 

Persona jurídica: Podrà desgravar  el 35% de la seva donació en l’Impost de Societats. Les donacions es  mantenen o pugen en anys successius, el percentatge de deducció  aplicable serà del 40%.