La Fundació es regeix pels principis bàsics fonamentals de transparència, autogestió i rendició de comptes i estableix criteris ètics i socials per a tota la seva activitat i funcionament. Fa seus els principis cooperatius internacionals de l’ACI i els principis bàsics de les finances ètiques i solidàries. Jurídicament, es regeix per les obligacions previstes en la legislació catalana, emanada de la Llei 7/2012 del 15 de juny en base al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. Totes les deliberacions i decisions del Patronat són accessibles i públiques per a les persones i entitats sòcies de la Fundació.