A Fundación establece criterios propios de trazabilidade na orixe e o destino dos fondos económicos propios, baixo os principios das finanzas éticas, sociais e solidarias.

No caso da orixe, quedan completamente excluídas as que teñan a súa orixe en:

 • A produción e venda de armamento e as prácticas económicas que denigren ás persoas e que potencien os xogos e casinos.
 • O apoio a réximes políticos ditatoriais.
 • A utilización de man de obra infantil, violación das normas de seguridade e saúde no traballo, realización de expedientes de redución de persoal inxustificados, carencia de normas de igualdade de acceso a postos de traballo ou de conciliación da vida persoal e laboral.
 • A destrución do medio ambiente, contaminación do chan, auga, o aire, produción e distribución de pesticidas, produción de enerxía nuclear, etc
 • A experimentación con animais
 • A especulación financeira e a utilización de paraísos fiscais.
 • Agricultura intensiva, biotecnoloxía e manipulación xenética.
 • O uso de madeira tropical como materia prima ou a talla de bosques tropicais.
 • Un comportamento comercial e publicitario tendencioso, e mediante a manipulación dos consumidores.
 • Calquera modo de clientelismo político e corrupción.
 • Os monopolios económicos.

Ao mesmo tempo, o destino dos fondos económicos da Fundación só poden ter por obxecto os fins sociais para a cal foi creada, cos seguintes criterios positivos:

 • A creación de emprego estable e de calidade, con especial preferencia polas cooperativas, entidades de economía social e solidaria e empresas e iniciativas de inserción laboral de colectivos en dificultades.
 • A produción de bens e a prestación de servizos de calidade e a prezos alcanzables, primando no posible a utilización de materiais naturais ou da menor elaboración.
 • A articulación de mercados sociais e de modelos económicos baseados na intercooperación e as prácticas da economía solidaria.
 • A prestación de servizos de calidade e outras axudas a persoas con diversidade funcional.
 • A conservación e reprodución da enerxía mediante a utilización de fontes sustentables e non contaminantes ou a realización de actividades que potencien aquelas, como a rehabilitación de vivendas utilizando criterios de sustentabilidade e aforro enerxético.
 • A reciclaxe de materiais e produtos, así como do seu empaquetado e a minimización de residuos.
 • A redución dos procesos de distribución, en especial do transporta a longas distancias.
 • A adopción de políticas ambientais e apoio a iniciativas sociais.
 • Iniciativas a favor do desenvolvemento local.
 • A igualdade de oportunidades de xénero nas súas actividades de produción de bens e prestación de servizos.
 • A transparencia na xestión económica e financeira.
 • As relacións internacionais transformadoras, baseadas na colaboración horizontal, coas áreas económica e socialmente precarias de calquera localización xeográfica.
 • As accións que conduzan ao empoderamento das minorías desfavorecidas residentes no Estado español.